530 717 916
61 666 06 90
530 777 606

biuro@r5studio.pl

R5 Maciej Augustyniak
os. Stare Żegrze 103/10
61-249, Poznań

Pokaż na mapie

§ 1.

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają, co następuje:

 1. Awaria – niepoprawne działanie lub niedziałanie jednej lub kilku Usług;

 2. Cennik Usług – dokument określający ceny Usług świadczonych przez R5 studio oraz wysokość Opłat, dostępny pod adresem internetowym https://www.r5studio.pl/hosting-i-domeny;

 3. Dane kontaktowe – informacje dotyczące Klienta, umożliwiające kontakt z nim oraz wystawienie Faktury, w szczególności takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer PESEL, numer dowodu osobistego;

 4. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez R5 studio, na podstawie którego Klient zobowiązany jest uiścić Opłatę na rzecz R5 studio;

 5. R5 studio – "R5 Maciej Augustyniak" z siedzibą w Poznaniu (61-249) przy os. Stare Żegrze 103/10 61-249 Poznań, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.r5studio.pl, NIP 7822359788, podmiot świadczący Usługi na rzecz Klienta;

 6. Informacja handlowa – informacja zdefiniowana w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 7. Klient – podmiot zlecający R5 studio świadczenie Usług,

 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 9. Limity – ustalone w Specyfikacji limity obciążenia/korzystania dotyczące określonej Usługi; dostępne pod adresem internetowym https://www.r5studio.pl/hosting-i-domeny

 10. Okres abonamentowy – okres, w którym Klient korzysta z Usług, a R5 studio rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta, podstawowym okresem abonamentowym jest rok

 11. Opłata – określona w Cenniku Usług roczna opłata abonamentowa naliczana za Okres abonamentowy pobierana z góry z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez R5 studio; Opłata określa łączne wynagrodzenie R5 studio za świadczenie Usług, z uwzględnieniem wszystkich kosztów świadczenia Usług;

 12. Pouczenie – informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, kosztach zwrotu Usług w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument, stanowiąca Załącznik Nr 1 do Regulaminu;

 13. Regulamin – przedmiotowy Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Firmy R5 studio zawierający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez R5 studio oraz zasady świadczenia tych Usług przez R5 studio;

 14. Regulamin Szczególny – Regulamin Świadczenia Usług Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych, Regulamin Świadczenia Hostingu WWW, zawierające zasady korzystania przez Klienta z poszczególnych Usług oraz zasady świadczenia tych Usług przez R5 studio;

 15. Spam – niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 16. Specyfikacja – dokładne określenie parametrów Usług świadczonych przez R5 studio na rzecz Klienta; dostępna pod adresem internetowym https://www.r5studio.pl/hosting-i-domeny

 17. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

 18. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Klientem a R5 studio, której integralną część stanowi Regulamin i Regulaminy Szczególne;

 19. Usługi – świadczenia realizowane przez R5 studio na rzecz Klienta na podstawie zawartej Umowy;

 20. Usunięcie Panelu Klienta – skasowanie wszystkich plików Klienta znajdujących się na serwerach R5 studio i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta;

 21. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług R5 studio na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Klienta, podanego do wiadomości R5 studio, której e-mail został podany R5 studio jako kontakt techniczny;

 22. Wzór – wzór oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 23. Zamówienie – wskazanie przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej zapotrzebowania na Usługi świadczone przez R5 studio stanowiące podstawę zawarcia Umowy o świadczenie Usług pomiędzy Klientem a R5 studio;

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Podstawą do korzystania z usług R5 studio jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a następnie Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi. Regulamin oraz Regulaminy Szczególne dotyczące zamówionej przez Klienta Usługi stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy R5 studio i Klientem. Złożenie przez Klienta zapotrzebowania na Usługi, niezależnie od tego, czy nastąpiło w formie elektronicznej czy pisemnej, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Regulaminu Szczególnego dotyczącego danej Usługi.

 3. Regulamin i Regulaminy Szczególne określają prawa i obowiązki R5 studio i Klienta wynikające z zawartej Umowy.

 4. Poprzez zaakceptowanie Regulaminu Klient wyraża zgodę na to, iż R5 studio zrealizuje wszelkie dyspozycje dotyczące Usług i odpowie na pytania dotyczące usług wyłącznie w przypadku, gdy Klient do wydania dyspozycji lub przesłania pytania użyje adresu e-mail lub adresu e-mail Użytkownika.

 5. W celu należytej identyfikacji Klienta lub Użytkownika i zabezpieczenia jego Usług przed nieuprawnionym dostępem lub modyfikacjami, Klient lub Użytkownik w kontaktach z R5 studio jest zobowiązany używać wyłącznie adresu e-mail wskazanego podczas zamawiania usługi.

 6. R5 studio zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. R5 studio poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych jest zobowiązany poinformować o tym R5 studio drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną lub za pośrednictwem faxu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnego Usługi, z której korzysta. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu i Regulaminów Szczególnych.

 7. R5 studio oświadcza, iż nie zobowiązał się do przestrzegania żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

§ 3.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Stosunek umowny pomiędzy Klientem a R5 studio może zostać nawiązany bądź w formie pisemnej Umowy określającej Usługi, z których chce korzystać Klient i wskazującej na parametry Usług wymienione w Specyfikacji, bądź w drodze Zamówienia złożonego drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Proces złożenia Zamówienia drogą elektroniczną przebiega w następujący sposób:

  1. Klient zapoznaje się z zamieszczonym na stronie internetowej https://www.r5studio.pl/hosting-i-domeny opisem Usług oferowanych przez R5 studio, zawierającym główne cechy danej Usługi z uwzględnieniem jej przedmiotu,

  2. po wyborze Usługi, której zamówieniem Klient jest zainteresowany, wysyła on pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia usługi, którą zaproponuje R5 studio,

  3. Klient otrzymuje od R5 studio wiadomość e-mail zawierającą szczegóły dotyczące Zamówienia.

 3. Złożenie Zamówienia w powyższy sposób jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 4. Zawarcie Umowy może być poprzedzone weryfikacją wskazanych w Zamówieniu danych Klienta w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż są one nieprawdziwe. R5 studio może w szczególności zwrócić się do Klienta o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów świadczących o prawdziwości złożonych danych.

 5. Uruchomienie Usługi będącej przedmiotem Umowy następuje w terminie określonym w Regulaminie Szczególnym. W przypadku Klienta będącego Konsumetem uruchomienie Usługi nastąpi nie szybciej niż po 14 dniach od daty zawarcia Umowy, chyba że Klient będący Konsumentem złoży wyraźne żądanie w przedmiocie rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. R5 studio wymaga od Klienta będącego Konsumentem złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

 6. R5 studio przekaże Klientowi będącemu Konsumentem potwierdzenie zawarcia Umowy, Regulamin oraz Regulamin Szczególny, Pouczenie i Wzór na trwałym nośniku w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem świadczenia Usług.

 7. Klient nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy innych niż te naliczone przez usługodawcę dostarczającego Klientowi te środki.

 8. Klient będący Konsumentem nie jest zobowiązany składać R5 studio kaucji lub udzielać innych gwarancji finansowych.

 9. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Informacje o odstąpieniu zawarte są w Pouczeniu jak również we Wzorze, które stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu. W związku z odstąpieniem Klient będący Konsumentem nie ponosi kosztów, z wyjątkiem sytuacji, w której Klient będący Konsumentem zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy – wówczas Klient będący Konsumentem zapłaci R5 studio kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient będący Konsumentem poinformował R5 studio o odstąpieniu od Umowy, z uwzględnieniem uzgodnionej Opłaty.

 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli R5 studio wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez R5 studio utraci prawo do odstąpienia od Umowy, jak również w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia na rzecz Klienta będącego Konsumentem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.;.

 11. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając R5 studio oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu określonym we Wzorze. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 12. Z uwagi na to, że R5 studio zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, Klient będący Konsumentem może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu Wzoru i poprzez złożenie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. R5 studio niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w opisany w niniejszym ustępie sposób.

 13. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu, R5 studio niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi będącemu Konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności. R5 studio dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 4.

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas trwania Okresu abonamentowego danej Usługi.

 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem – Okres abonentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy.

 3. Na 14 dni przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi R5 studio poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu abonamentowego oraz o opłatach związanych z ewentualnym przedłużeniem przez Klienta współpracy z R5 studio o kolejny Okres abonamentowy.

 4. Na 14 przed końcem Okresu abonamentowego danej Usługi R5 studio wystawi na rzecz Klienta Fakturę pro forma opiewającą na wymienioną w obowiązującym na dzień wystawienia Faktury pro forma Cenniku Usług kwotę za kolejny Okres abonamentowy. Klient wyraża wolę kontynuowania współpracy z R5 studio poprzez opłacenie Faktury pro forma najpóźniej ostatniego dnia dotychczasowego Okresu abonamentowego Usługi.

 5. Uiszczenie przez Klienta płatności określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z zawarciem następnej Umowy o świadczenie Usługi w kolejnym Okresie abonamentowym.

 6. Brak uregulowania określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu Faktury pro forma w ciągu 14 dni od jej wystawienia jest równoznaczny z wygaśnięciem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na który została zawarta i usunięciem wszystkich Usług świadczonych na rzecz Klienta.

§ 5.

OBOWIĄZKI R5 studio

 1. R5 studio zobowiązany jest zapewnić pełną dostępność Usług, świadczyć Usługi z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, w tym na bieżąco aktualizować oprogramowanie serwera.

 2. R5 studio zobowiązuje się do informowania Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanych przerwach, które trwać będę dłużej niż 30 minut, w świadczeniu Usługi z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 3. R5 studio zobowiązany jest do informowania Klienta za pomocą poczty elektronicznej o każdym przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu bądź Regulaminów Szczególnych.

 4. R5 studio zobowiązany jest zapewnić Klientowi typową pomoc techniczną związaną ze świadczonymi Usługami.

 5. R5 studio zobowiązany jest do informowania Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych.

 6. R5 studio zobowiązany jest do nie przesyłania Klientowi Spamu.

 7. R5 studio zobowiązany jest do regularnego wykonywania backupów danych Klientów zgromadzonych na serwerze.

§ 6.

PRAWA R5 studio

 1. R5 studio zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania Usługi za podaniem przyczyny odmowy, w szczególności w przypadku, gdy Klient w przeszłości zalegał z Opłatami, gdy Klient w przeszłości naruszał postanowienia Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, w przypadku gdy Klient zamierza wykorzystywać Usługi w celu sprzecznym z prawem lub skutkującym powstaniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej, a także w sposób szkodzący renomie R5 studio i świadczonych przezeń Usług.

 2. R5 studio zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia Klientowi nietypowej pomocy technicznej w przypadku, gdy Klient nie uiści R5 studio odpowiedniej opłaty ustalonej przez Strony.

 3. R5 studio ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta bez zwracania mu Opłaty abonamentowej w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik naruszą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Regulaminu lub Regulaminów Szczególnych, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, wysyła Spam. R5 studio ma prawo zaprzestać świadczenia Usług na rzecz Klienta także wtedy, gdy:

  1. korzystanie przez Klienta z Usług utrudnia korzystanie z nich innym Klientom R5 studio,

  2. korzystanie przez Klienta z Usług powoduje nadmierne eksploatowanie serwera R5 studio,

  3. opóźnienie Klienta w uregulowaniu Faktury pro forma przekroczyło 3 dni.

Usunięcie Konta i zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta jest poprzedzone zablokowaniem Konta niezwłocznie od powzięcia informacji o dopuszczeniu się przez Klient naruszenia i bezskutecznym wezwaniem Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania wezwania. Zaprzestanie świadczenia Usług na rzecz Klienta z przyczyn określonych w przedmiotowym ustępie nie wiąże się ze zwrotem Klientowi Opłaty abonamentowej.

§ 7.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ R5 studio

 1. R5 studio ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powierzonych mu Usług, chyba że nastąpiło ono z przyczyn, za które R5 studio nie ponosi odpowiedzialności. R5 studio zobowiązuje się dostarczać Klientowi niewadliwe Usługi.

 2. R5 studio nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli było ono następstwem okoliczności w szczególności takich, jak:

  1. wywołanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów innych niż R5 studio brakiem ciągłości świadczenia Usług,

  2. awarii sprzętu lub oprogramowania, której R5 studio nie mógł zapobiec i na powstanie której nie miał wpływu,

  3. działania siły wyższej,

  4. nieprawidłowym korzystaniem z Usług przez Klienta lub Użytkownika,

  5. podaniem przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Zamówieniu, a także nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych, jak również braku ich zaktualizowania przez Klienta;

  6. naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów prawa,

  7. uzyskania dostępu do Konta Klienta przez niepowołane osoby,

  8. działanie wirusa komputerowego,

  9. informacji, programów, aplikacji, plików pobranych przez Klienta z sieci Internet.

 3. R5 studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone przez Klienta na udostępnionym mu serwerze.

 4. R5 studio nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Klienta, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości Opłaty abonamentowej uiszczonej przez Klienta. Powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Klientem jest Konsument.

 5. R5 studio ma prawo do robienia przerw w świadczeniu Usług w związku z koniecznością dokonania czynności technicznych związanych z obsługą, rozbudową i konserwacją systemu informatycznego. Tego typu przerwy nie będą kwalifikowane jako awaria. W przypadku zaistnienia przerwy z przyczyn wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, R5 studio nieodpłatnie przedłuży Okres abonamentowy o czas trwania przerwy lub dłuższy okres, według uznania R5 studio.

§ 8.

OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania Opłat na rzecz R5 studio na podstawie wystawionej Faktury pro forma.

 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Danych kontaktowych, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zmiany pod rygorem uznania, iż właściwymi Danymi kontaktowymi są te znajdujące się w posiadaniu R5 studio. Zmiana Danych kontaktowych, takich jak: adres zamieszkania, adres siedziby, adres do korespondencji, telefon, adres e-mail, adres e-mail Użytkownika (adres techniczny), numer dowodu osobistego (w przypadku jego wymiany) lub nazwiska (w przypadku jego zmiany) - nie jest zmianą postanowień Umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług świadczonych przez R5 studio w sposób nienaruszający praw osób trzecich, a w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz dóbr osobistych, przestrzegania przepisów prawa, poszanowania zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, powstrzymywania się od wykorzystywania Usług do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

 4. Klient jest zobowiązany do nie podejmowania działań mogących spowodować powstanie szkody innych Klientów lub Użytkowników. Klient zobligowany jest także do nie zamieszczania na serwerze R5 studio plików, skryptów lub programów mogących spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwera, łączy lub kont innych osób.

 5. Klient zobowiązany jest do informowania R5 studio o wszelkich zmianach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy.

§ 9.

PRAWA KLIENTA

 1. Klient ma prawo do pełnego korzystania z zamówionych Usług, aczkolwiek w sposób nienaruszający przepisów prawa, postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, praw innych osób, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego.

 2. Klient ma prawo do udzielenia innemu podmiotowi (Użytkownikowi) upoważnienia do korzystania z zamówionych przez Klienta Usług R5 studio w zakresie wskazanym w upoważnieniu. Klient zobowiązany jest wskazać adres e-mail Użytkownika , jako kontakt techniczny. W takim przypadku do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych. Klient niezwłocznie zawiadomi R5 studio o udzieleniu upoważnienia i jego zakresie, jak również o osobie Użytkownika.

 3. Klient ma prawo do reklamowania Usług świadczonych przez R5 studio.

§ 10.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na udostępnionej mu części serwera.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób korzystania z Usług przez Użytkownika, w tym za naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Użytkownik się dopuścił, rozsyłanie Spamu. W razie powzięcia przez R5 studio informacji o dopuszczeniu się naruszenia przez Użytkownika, Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnego działania Użytkownika, w tym do podania danych Użytkownika umożliwiających jego identyfikację.

 3. Klient ponosi wyłączną i nieograniczoną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerze R5 studio.

 4. R5 studio może dochodzić odszkodowania z tytułu szkody, jaką poniósł w związku z nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Usług, naruszeniem postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, których Klient lub Użytkownik się dopuścił, rozsyłaniem Spamu.

§ 11.

OGRANICZENIA

 1. Klient nie może wykorzystywać Usług świadczonych przez R5 studio do zamieszczania, udostępniania i rozpowszechniania bezprawnych treści, naruszających cudze prawa i dobra osobiste, dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego, rozsyłania Spamu.

 2. W razie, gdy R5 studio poweźmie informację, iż Klient dopuścił się naruszenia ust. 1 niniejszego paragrafu, R5 studio jest uprawniony do zablokowania Usług świadczonych na rzecz Klienta i zaprzestania ich świadczenia oraz zawiadomienia odpowiednich organów o naruszeniu prawa, którego dopuścił się Klient.

 3. W szczególnych przypadkach, jeżeli świadczenie Usług na rzecz Klienta powoduje nadmierne obciążenie serwera R5 studio, a w konsekwencji pogorszenie jakości Usług świadczonych na rzecz innych Klientów, R5 studio ma prawo zablokować Usługi Klienta, za uprzednim zawiadomieniem Klienta.

§ 12.

DANE OSOBOWE

 1. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez R5 studio jego danych osobowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204) oraz oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie wglądu i modyfikacji dotyczących go danych osobowych.

 2. R5 studio oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Klienta wymienione w Danych kontaktowych jedynie w celu wykonania Umowy.

 3. R5 studio zobowiązuje się chronić dane osobowe Klienta przed dostępem nieuprawnionych osób, a także oświadcza, iż nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta jakimkolwiek innym podmiotom, chyba że będzie to konieczne do wykonania Umowy.

§ 13.

PŁATNOŚCI

 1. Z tytułu wykonywania Usług, Klient ureguluje na rzecz R5 studio określoną Opłatę wynikającą z Cennika Usług obowiązującego w dniu Zamówienia lub w dniu wystawienia faktury pro-forma za kolejny Okres abonamentowy, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami § 4 Regulaminu.

 2. Płatność za Usługi rozliczana jest w Okresach abonamentowych. Opłata jest niepodzielna.

 3. Klient zobowiązuje się niezwłocznie uiścić Opłatę na podstawie Faktury pro forma wystawionej przez R5 studio na początku Okresu abonamentowego i przesłanej mu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie wynikającym z otrzymanej Faktury pro forma.

 4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania wpłaconej kwoty na rachunku bankowym R5 studio.

 5. R5 studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 6. W przypadku opóźnienia w zapłacie Faktury pro forma, R5 studio ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty przekraczającego 3 dni, R5 studio ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty i usunięcia Usług świadczonych na rzecz Klienta.

 7. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty, R5 studio wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT.

 8. Faktury będą wystawiane w oparciu o Dane kontaktowe znajdujące się w dyspozycji R5 studio.

 9. Doręczenie Faktury pro forma lub faktury VAT w formie pisemnej za pomocą poczty polskiej następuje tylko na wyraźne żądanie Klienta.

 10. Uregulowana Opłata podlega stosunkowemu zwrotowi, z uwzględnieniem czasu świadczenia przez R5 studio Usług na rzecz Klienta, jedynie w przypadku, gdy:

  1. Umowa zostanie wypowiedziana przez R5 studio z przyczyn niezależnych od Klienta,

  2. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta z przyczyn zawinionych przez R5 studio,

  3. Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia,

  4. Umowa zostanie rozwiązana przez Klienta będącego Konsumentem.

 1. R5 studio zastrzega sobie prawo do zmian Cennika Usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że wzrost Opłaty może następować jedynie raz na 6 miesięcy. R5 studio poinformuje Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail) o każdej zmianie Cennika Usług na 30 dni przed wejściem w życie danej zmiany. Klient, który nie akceptuje zmiany Cennika Usług jest zobowiązany poinformować o tym R5 studio drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail), pisemną lub za pośrednictwem faxu w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie. Nieustosunkowanie się przez Klienta do zmiany w tym terminie jest równoznaczne z jej zaaprobowaniem, chyba że Klient jest Konsumentem, to wówczas stosuje się zdanie następujące. Wyraźny brak akceptacji zmiany przez Klienta jest równoznaczny z rozwiązaniem Umowy po upływie Okresu abonamentowego, na jaki Umowa została zawarta, przy czym do czasu upływu Okresu abonamentowego wobec Klienta stosuje się postanowienia dotychczas obowiązującego Cennika Usług.

§ 14.

REKLAMACJE

 1. Klient może zgłosić R5 studio swe zastrzeżenia w zakresie niewykonywania Usług lub świadczenia przez R5 studio Usług o nienależytej jakości, informując o tym R5 studio w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

 2. Reklamacja powinna zostać skierowana na:

Adres: R5 Maciej Augustyniak, os. Stare Żegrze 103/10, 61-249 Poznań

Faks: 61 6660691

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne Klienta powinno w szczególności zawierać:

  1. Dane kontaktowe Klienta umożliwiające jego identyfikację,

  2. nazwę Usługi będącej przedmiotem reklamacji,

  3. określenie zastrzeżeń Klienta co do wykonywania lub jakości Usługi,

  4. datę i miejscowość sporządzenia,

  5. podpis Klienta lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

  6. w przypadku wysłania reklamacji poprzez e-mail, wiadomość powinna być wysłana z adresu e-mail, który jest w dyspozycji R5 studio jako główny adres e-mail lub techniczny osoby upoważnionej.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne, które nie zostało dokonane w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu lub nie zawiera informacji wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu jest nieważne i nie podlega rozpatrzeniu przez R5 studio. W przypadku, gdyby zgłoszenie reklamacyjne dokonywane przez Konsumenta nie zawierało danych określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, R5 studio niezwłocznie wezwie Konsumenta do ich uzupełnienia, tak aby możliwe było rozpatrzenie reklamacji.

 2. R5 studio zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. R5 studio obliguje się do poinformowania Klienta, czy uznaje reklamację i w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub do poinformowania Klienta o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z podaniem uzasadnienia.

 3. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji nieodzowne jest powzięcie dodatkowych informacji, R5 studio zobowiązuje się do poinformowania Klienta o konieczności ich uzyskania w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 15.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

 1. R5 studio zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury sprzętowej służącej odpowiedniemu funkcjonowaniu Usług świadczonych dla Klienta.

 2. R5 studio zobowiązuje się zapewnić Klientowi następujące warunki dostępności infrastruktury sprzętowej:

  1. w przypadku wystąpienia awarii w działaniu Usług, R5 studio zobowiązuje się do podjęcia prac zmierzających do zdiagnozowania awarii w ciągu 30 minut od powiadomienia R5 studio o jej wystąpieniu przez Klienta lub Użytkownika telefonicznie pod numerem 61 666 06 90 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W tym czasie R5 studio zobowiązany jest do przesłania Klientowi lub Użytkownikowi diagnozy dotyczącej przyczyn awarii oraz informacji o działaniach, które zostaną podjęte w celu jej usunięcia;

  2. R5 studio usunie awarię w ciągu 300 minut od otrzymania powiadomienia przez Klienta lub Użytkownika o jej wystąpieniu, chyba że usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od R5 studio lub powiadomienie nastąpi poza czasem pracy R5 studio; w przypadku, gdy powiadomienie o awarii nastąpi poza czasem pracy R5 studio – awaria zostanie usunięta w ciągu 300 minut od rozpoczęcia pracy przez R5 studio;

  3. po usunięciu awarii R5 studio poinformuje o tym fakcie Klienta lub Użytkownika.

 3. R5 studio nie odpowiada za awarie wynikające ze zmian w konfiguracji systemu operacyjnego wprowadzone przez Klienta lub Użytkownika oraz instalacje oprogramowania własnego Klienta lub Użytkownika.

 4. Do awarii nie stosuje się postanowień § 14.

 5. R5 studio nie udziela dodatkowej gwarancji na Usługi i nie świadczy usług posprzedażnych w zakresie nieopisanym w Regulaminie lub Regulaminach Szczególnych.

§ 16.

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

 2. Wypowiedzenie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności przesłanej za pośrednictwem listu poleconego, poczty elektronicznej, faksu.

 3. R5 studio może wypowiedzieć Umowę Klientowi będącemu Konsumentem jedynie z ważnych przyczyn, ze wskazaniem w wypowiedzeniu przyczyn jego dokonania.

 4. R5 studio przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub Użytkownik narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych, przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w przypadkach wskazanych w § 6 niniejszego Regulaminu i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od R5 studio pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym.

 5. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy R5 studio rażąco narusza postanowienia Umowy, Regulaminu, Regulaminów Szczególnych i nie zaprzestał naruszeń w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Klienta pisemnego wezwania do ich zaniechania, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym.

 6. Wygaśnięcie Umowy powoduje zaprzestanie świadczenia przez R5 studio Usług na rzecz Klienta i usunięcie z jego serwerów wszelkich danych zgromadzonych przez Klienta.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminów Szczególnych, a także przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271)30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204).

 2. W przypadku, gdy treść Regulaminu Szczególnego lub Umowy zawartej w formie pisemnej odbiega od treści niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Szczególnego i Umowy.

 3. Jeżeli dane postanowienie Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego okaże się nieważne z mocy prawa lub jego realizacja nie będzie możliwa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony podejmą kroki w celu zmiany lub uzupełnienia Umowy, Regulaminu lub Regulaminu Szczególnego. W przypadku braku zmiany lub uzupełnienia – zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Regulamin, Regulaminy Szczególne i Cennik usług opublikowane są na stronie internetowej https://www.r5studio.pl/hosting-i-domeny

 5. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Umową Klient i R5 studio podejmują się rozwiązywać w drodze polubownej. W przypadku, gdyby osiągnięcie porozumienia nie było możliwe, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę R5 studio. Postanowienie to nie dotyczy jednak przypadków, gdy Klientem jest Konsument.

 7. R5 studio niniejszym informuje, iż Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń kierując sprawę do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Zasady dostępu do tej procedury określone są w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2014, poz. 148) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1214).

 8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – POUCZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od Umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować R5 Maciej Augustyniak z siedzibą w Poznaniu, os. Stare Żegrze 103/10, 61-249 Poznań, tel.: 61 666 06 90, fax: 61 666 06 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.r5studio.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłoczne potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Usług (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej Umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

- Adresat: R5 Maciej Augustyniak, os. Stare Żegrze 103/10 61-249 Poznań, tel.: 61 666 06 90, fax: 61 666 06 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

- Ja/My(*)……………… niniejszym informuję/informujemy(*)……………………. o moim/naszym odstąpieniu od Umowy o świadczenie następującej usługi ……………………….

- Data zawarcia umowy ………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………

- Adres konsumenta(-ów)…………………………………………..

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data …………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Ile będzie kosztować Twoja strona internetowa? Napisz do nas, za to nic nie płacisz.