530 717 916
61 666 06 90
530 777 606

biuro@r5studio.pl

R5 Maciej Augustyniak
os. Stare Żegrze 103/10
61-249, Poznań

Pokaż na mapie

§ 1.

DEFINICJE

 1. Aktywacja Domeny – uruchomienie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce Domeny;

 2. Domena – unikalny, złożony z liter i/lub liczb ciąg znaków wraz z końcówka oddzieloną kropką wpisywany w pasku adresu przeglądarki;

 3. EURID - European Registry of Internet Domain Names;

 4. ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers;

 5. NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;

 6. Okres Rejestracji – czas ważności Domeny.

 7. Operator – podmiot prowadzący strefę odpowiadającą końcówce Domeny;

 8. Przedłużenie – utrzymywanie Domeny przez kolejny okres ważności;

 9. Rejestracja – dodanie Domeny w strefie odpowiadającej końcówce domeny;

 10. Rejestrator Domeny – podmiot dodający Domenę w strefie odpowiadającej końcówce domeny; dla domen polskich – NASK, dla domen europejskich – EURID, dla domen globalnych – DIRECTI/ICANN.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świadczenie Usługi Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, Umowy oraz Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług R5 studio.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez R5 studio na rzecz Klienta Usługi Rejestracji i Przedłużania Domen Internetowych.

 3. R5 studio jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a Rejestratorem Domeny.

§ 3.

UMOWA

 1. Przez zawarcie Umowy Klient udziela zgody na reprezentowanie go przez R5 studio przed Rejestratorem Domen. Zakres Umowy obejmuje wszelkie czynności związane z zarejestrowaniem Domeny w imieniu i na rzecz Klienta, na zasadach rejestracji i utrzymania nazw Domen określonych przez Rejestratora Domeny.

 2. Umowa jest zawierana na Okres Rejestracji Domeny.

 3. Okres Rejestracji Domeny liczony jest od daty jej zarejestrowania.

 4. Najmniejszą jednostką Okresu Rejestracji jest rok. Maksymalną jednostką Okresu Rejestracji jest dziesięć lat.

§ 4.

REJESTRACJA I AKTYWACJA DOMENY, ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Rejestracji Domeny dokonuje się za pośrednictwem poczty e-mail, po wysłaniu odpowiedniej dyspozycji przez Klienta na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. Dla Domen polskich obowiązuje 14 – dniowy okres rezerwacji, w ciągu którego żaden inny podmiot nie może zarejestrować wybranej przez Klienta Domeny. W stosunku do Domen europejskich i globalnych okres rezerwacji nie obowiązuje.

 3. W związku z Rejestracją Domeny R5 studio wystawi Klientowi Fakturę pro forma opiewającą na odpowiednią kwotę wynikającą z tytułu Cennika Usług z 10-dniowym terminem płatności. Jej nieterminowe opłacenie skutkuje możnością usunięcia przez R5 studio Zamówienia.

 4. Aktywacja Domeny na odpowiedni Okres Rejestracji następuje w ciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty kwoty wynikającej z Faktury pro forma na rachunku bankowym R5 studio.

 5. R5 studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w aktywacji Domeny wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym.

 6. R5 studio ma prawo odmówić aktywowania Domeny lub przerwania rozpoczętej procedury związanej z aktywacją jeżeli Klient nie uregulował Faktury pro forma w terminie w niej określonym.

§ 5.

PRZEDŁUŻANIE DOMENY I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Po upływie Okresu Rejestracji, Usługa może być kontynuowana.

 2. Na 14 dni przed końcem Okresu Rejestracji Domeny R5 studio wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 14-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

 3. Kolejny, zaistniały w wyniku Przedłużenia, Okres Rejestracji, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego Okresu Rejestracji.

 4. W przypadku nieopłacenia Faktury pro forma w terminie płatności określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, Usługa wygasa. Wygasłą Usługę można opłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wygaśnięcia (w przypadku domen polskich) lub w ciągu 30 dni od jej wygaśnięcia (w przypadku domen europejskich i globalnych). W takim przypadku Klient zobowiązany będzie zapłacić R5 studio, oprócz kwoty wynikającej z Faktury pro forma, kwotę 20 zł netto. Brak opłacenia Usługi w terminach wskazanych w niniejszym ustępie skutkuje tym, iż Domena wraca do puli wolnych domen i może być wykorzystywana przez inne podmioty, a jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez R5 studio – także jego dane osobowe zostaną usunięte..

§ 6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez R5 studio danych osobowych Klienta lub Użytkownika w związku z wykonywaniem Umowy i realizacją Usługi. Zgoda ta obejmuje także możność przekazywania danych Rejestratorowi Domeny i Operatorowi w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.

 2. Rejestrację Domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa NASK, Rejestrację Domen europejskich prowadzi EURID, a rejestrację domen globalnych prowadzą podmioty trzecie, na zasadach określonych przez ICANN.

 3. Na podstawie zgody Klienta R5 studio ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy bezpośredniemu Partnerowi NASK – Consulting Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 35A lok. 1 B, 02-672 Warszawa, NIP: 521-102-01-08, REGON: 010006740, jak również pozostałym Operatorom i Rejestratorom Domeny.

§ 7.

OŚWIADCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Klient oświadcza, iż wybrana przez niego nazwa Domeny nie narusza praw osób trzecich.

 2. Klient oświadcza, iż wszystkie dane, które podał R5 studio w związku z Usługą Rejestracji Domeny są prawdziwe.

 3. Klient lub Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania Domeną i jej zarządzania za pośrednictwem dyspozycji wysyłanych pocztą elektroniczną pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z rejestracją Domeny i podanie nieprawdziwych danych.

 5. R5 studio zobowiązuje się do należytego wykonania Usługi oraz realizacji dyspozycji związanych z Domeną składanych przez Klienta lub Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 6. W przypadku nieudanej Rejestracji R5 studio zobowiązuje się zwrócić Klientowi Opłatę z tytułu aktywacji Domeny w ciągu 7 dni od zakończonej niepowodzeniem Rejestracji.

 7. R5 studio ma prawo do odmowy rejestracji Domeny lub przerwania czynności rejestracyjnych za podaniem przyczyny odmowy w przypadku, gdy:

  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż podana przez Klienta nazwa narusza prawa osób trzecich,

  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Klient podał nieprawdziwe dane przy zawieraniu Umowy,

  3. Domena została wcześniej zarejestrowana,

  4. Klient nie uiścił Opłaty na rzecz R5 studio w terminie wynikającym z Faktury Pro forma.

 8. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usług R5 studio, R5 studio nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. chwilowe błędne wskazania wyszukiwarki Domen związane z przeciążeniami systemu wyszukiwawczego,

  2. zablokowanie lub usunięcie Domeny z przyczyn niezależnych od R5 studio,

  3. straty i utracone korzyści z powodu zablokowania lub usunięcia Domeny z przyczyn niezależnych od R5 studio.

§ 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin ogólny świadczenia usług hostingu i rejestracji domen firmy R5 studio.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

Ile będzie kosztować Twoja strona internetowa? Napisz do nas, za to nic nie płacisz.